سورس تشخیص کلید های CpasLock ، NumLock در #C و VB


 سورس تشخیص کلید های CpasLock ، NumLock در #C و VB